Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Hakkımızda

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz 5467 sayılı Kanun’un 58 Sayılı Ek Maddesi ile 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuş olup, Üniversitemiz bünyesindeki 3 Enstitü, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin her türlü özlük işleri Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

Misyonu ve Vizyonu

Misyonu: Eğitim birimlerimizle işbirliği yaparak planlanan eğitim-öğretim süresince öğrenci ile ilgili işlemlerin düzenli ve hızlı şekilde yapılmasını sağlamak; öğrencilere, ilgili birim ve kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak.

Vizyonu: Gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak, güvenli ve en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan, öncelikli olarak öğrenci, öğretim elemanı ve personelin istek ve memnuniyetini ön plana çıkaran, değişim ve yeniliklere açık örnek bir birim olmak.

Temel Değerlerimiz 

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat, tarafsızlık ve adalet esaslarına göre hareket eder.  

Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir. 

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar. 

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir.  

Hizmette öngörülebilirliğin ve ihtiyaçların dikkate alınmasına önem verir. 

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır. 

Görevin yerine getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilincine önem verir.  

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır. 

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci Maddesinde yer alan ve aşağıda sıralanan vazifeleri yerine getirmekle mesuldür.

  • Öğrencilerin yeni kayıt, onay ve ders durumlarıyla ilgili işlemleri yerine getirmek,
  •  Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini sağlamak,
 Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Kalite Politikamız


Üniversitemizin eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile;

Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak: Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan: Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Kayıt, Eğitim-Öğretim, Mezuniyet ve İdari hizmetlerimizi ile iş süreçlerimizi, Paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.